ทต.แม่ขรีประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ

206

26 พ.ย. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบไปด้วย นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองต่างๆเข้าประชุม เพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี ในพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนผันบริเวณถนนแม่ขรีเจริญจากถนนเพชรเกษม ถึงถนนสวิงประชาซึ่งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน