กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี จะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

22

ประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี

จะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประเภท เฟอร์นิเจอร์เก่า ที่นอน ตู้เตียงหรืออื่นๆ ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โดยให้นำมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านและขอให้ประชาชนโทรแจ้งล่วงหน้า

เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขยะ

หมายเลขโทรศัพท์ 074-695-326 ต่อ 620

แบ่งปัน