ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลชุมชนอนามัย,ชุมชนธงชัย จำนวน 1 โครงการ

41

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลชุมชนอนามัย ชุมชนธงชัย จำนวน 1 โครงการ

แบ่งปัน