ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

35

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบ่งปัน