ทต.แม่ขรีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี

34

26 ต.ค. 64 เทศบาลตำบลแม่ขรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี ครั้งที่1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2564 และโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติประการใช้แผนพัฒนาการศึกษาและขอความเห็นชอบอนุมัติประการใช้แผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน