การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ส่งผลให้โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลไม่สามารถทำการได้

35
ประกาศ
เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ซึ่งส่งผลให้โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้
ทำให้น้ำประปาไม่ไหลทั่วเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี
ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น.
จึงขอให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว
กองการประปาเทศบาลตำบลแม่ขรีต้องขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาสนี้
แบ่งปัน