ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ขรีจะดำเนินการจับสุนัขจรจัดภายในเขตเทศบาล

41

เทศบาลตำบลแม่ขรีจะดำเนินการจับสุนัขจรจัดภายในเขตเทศบาล

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนแสดงความเป็นเจ้าของสุนัข เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ท่านใดมีความประสงค์แจ้งเรื่องสุนัขจรจัด สามารถแจ้งได้ที่

โทร. 074-695654

แบ่งปัน