ประกาศ ทต.แม่ขรี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสรรหา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

37

เทศบาลตำบลแม่ขรี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสรรหา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) จึงมีความประสงค์ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบไว้นี้

แบ่งปัน