ทต.แม่ขรี ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลแม่ขรีคนใหม่

25

11 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ขรี ยินดีต้อนรับ นางดรุณี นุ้ยเล็ก ซึ่งได้โอนมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลแม่ขรี ณ ห้องประชุมทับธนะ1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน