ทต.แม่ขรี จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุฯประจำเดือน ตุลาคม 2564

15

8 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ขรีโดยงานพัฒนาชุมชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯและบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ วัดแม่ขรีประชาราม หากนอกเหนือจากเวลาข้างต้นให้ท่านมารับได้ที่ อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี โดย นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการประปาและเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลแม่ขรีได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง

แบ่งปัน