ประกาศ ทต.แม่ขรี เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ถนนเลียบคลองชลประทาน (จากสี่แยกประดิษฐ์อุทิศ-ร้านใต้โพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ

38

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ถนนเลียบคลองชลประทาน (จากสี่แยกประดิษฐ์อุทิศ-ร้านใต้โพธิ์) จํานวน ๑ โครงการ

แบ่งปัน