ทต.แม่ขรี กำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนกันยายน 2564

19

ทต.แม่ขรี กำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุฯ ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

ณ วัดแม่ขรีประชาราม  ตั้งแต่เวลา  9.00 น. จนถึง  12.00 น.

**หากท่านมารับนอกเวลาดังกล่าว  ให้มารับได้ที่อาคารผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลแม่ขรี ในวันและเวลาราชการ

**ให้ประชาชนที่มารับเบี้ยยังชีพฯ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน

**ประชาชนท่านใดมีความจำเป็นที่จะต้องกักตัว  ให้ท่านโทรศัพท์มาแจ้ง

ที่หมายเลข 084-264 5454 (เจ้าหน้าที่จะนำเงินไปให้ท่านที่บ้าน)

**มีบริการ “ประปาเคลื่อนที่” เพื่อรับชำระค่าน้ำประปาให้แก่ประชาชน

แบ่งปัน