ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

35

30 ส.ค. 64 ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน