ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

34
เทศบาลตำบลแม่ขรี
ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี (ทับธนะ1)
แบ่งปัน