การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร”

11

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ชุมชนธงชัย โดยมีนายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร” และนางมยุรี หนูเสน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน

แบ่งปัน