ส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง

13

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรีดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขรีให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี ที่จะมีขึันในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

แบ่งปัน