ทต.แม่ขรีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนก.พ.64

6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ขรี ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน