ทต.แม่ขรีรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

12

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี เป็นวันแรก ซึ่งกำหนดรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

แบ่งปัน