คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.แม่ขรี ดำเนินการทำความสะอาด

348

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี ดำเนินการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

แบ่งปัน