ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีดำเนินการทำความสะอาดโรงเรียน

17

วันที่ 18 มกราคม 2564 คณะครูของร.รอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีได้ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

แบ่งปัน