ทต.แม่ขรี ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดสดสมพร

16

18 ม.ค. 64 เทศบาลตำบลแม่ขรีลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดสดสมพร เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้อไวรัสโควิด 19

แบ่งปัน