ทต.แม่ขรีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนม.ค.64

20

วันที่ 8 มกราคม 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ขรี ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน