ทต.แม่ขรีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธ.ค.63

157

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ขรี ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน