ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

272

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขรีสวิงประชาสรรค์) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี 

แบ่งปัน