ทต.แม่ขรียินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลคนใหม่

71

19 ต.ค. 63 เทศบาลตำบลแม่ขรียินดีต้อนรับคณะเดินทางจาก อบต.เกาะหมาก ที่ได้มาร่วมส่ง น.ส.กมลทิพย์ อำไพ ซึ่งโอนมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองการประปาเทศบาลตำบล ด้วยความยินดียิ่ง

แบ่งปัน