รายงานผลการเปิดซองประมูลราคาให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลแม่ขรี

38

รายงานผลการเปิดซองประมูลราคาให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลแม่ขรี เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 มีผู้ยื่นซองประมูลราคาเป็นจำนวน 1 ราย

แบ่งปัน