ทต.แม่ขรีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ

106

7 ส.ค. 63 เทศบาลตำบลแม่ขรีโดยงานพัฒนาชุมชนดำเนินการจ่ายเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ณ อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน