การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่ขรีครั้งที่2

96

4 ส.ค. 63 เทศบาลตำบลแม่ขรี โดยนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีและนายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่ขรี ครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตชุมชนทุ่งไทรงามและชุมชนพูลสวัสดิ์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6

แบ่งปัน