โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเย็นทั่วอุทิศ

49
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเย็นทั่วอุทิศ
10 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลแม่ขรีเริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเย็นทั่วอุทิศ ในเขตชุมชนทุ่งไทรงาม โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทังสิ้น 1,380,000.- บาท รวมระยะทาง 0.218 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563
แบ่งปัน