ประชุมซักซ้อมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564

53

9 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลแม่ขรีประชุมซักซ้อมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมทับธนะ2

แบ่งปัน