ชุดยูนิฟอร์มใหม่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี

12

23 มิ.ย. 63 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรีรับมอบยูนิฟอร์ใใหม่จากนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงานนอกสถานที่

แบ่งปัน