กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.8

33

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลตะโหมด นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลแม่ขรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563

แบ่งปัน