ทต.แม่ขรี จ่ายเบี้ยยังชีพผู้อายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

25

9 มิ.ย.63 เทศบาลตำบลแม่ขรีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ขรี โดยผู้มารับเงินจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และต้องผ่านจุดคัดกรองทุกคน นอกจากนี้ต้องมีการเว้นระยะห่างกันสำหรับการรอรับเงินอีกด้วย เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

แบ่งปัน