รับมอบถุงยังชีพจากสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง

76

21 พ.ค. 63 เทศบาลตำบลแม่ขรี โดยนายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล เดินทางไปรับมอบถุงยังชีพจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด เพื่อใช้แจกให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลแม่ขรีได้รับมอบหมายให้แจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 10 ราย.

แบ่งปัน