ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมพรอุทิศ 1 หมู่ที่ 1,6 ตำบลแม่ขรี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,850 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 โครงการ

65
แจ้งราคากลางงานจัดซื้อวัสดุ โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนและป้ายบอกสถานที่สำคัญ
แบ่งปัน