มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ

129

แบ่งปัน