ร่วมฉลองรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เทศบาลตำบลแม่ขรี

68

เทศบาลตำบลแม่ขรีขอขอบคุณทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานภายนอกรวมถึงประชาชน ที่มีส่วนร่วมทำให้เทศบาลตำบลแม่ขรีประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ด้านจนได้รับรางวัลทรงเกียรติหลายรางวัลในปีนี้ และที่ขาดไม่ได้เทศบาลตำบลแม่ขรีขอขอบคุณหน่วยงาน
บริษัท ห้างร้านที่ร่วมสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มและกิจกรรมการแสดง ในครั้งนี้

แบ่งปัน