ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั้ง จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

149
แจ้งราคากลางงานจัดซื้อวัสดุ โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนและป้ายบอกสถานที่สำคัญ
แบ่งปัน