ประชุมผู้ประกอบการค้าตลาดโต้รุ่ง ครั้งที่1/2563

85

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับธนะ1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยมีนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการค้าตลาดโต้รุ่ง ครั้งที่ 1/2563
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การจัดระเบียบการจราจรและการจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดโต้รุ่ง การจัดระเบียบการวางสิ่งของในที่หรือทางสาธารณะ การทำความสะอาดบริเวณตลาดโต้รุ่ง การชำระค่าไฟฟ้า/ค่าแผง เป็นต้น

แบ่งปัน