โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา

88

วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ขรี จัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ขั้นที่ 3 โครงงานและวัฏจักรวิจัย
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ นางชนกพร ปทุมทองและนางสาวรัศมิ์ดาว สุขมาตย์ มาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้

แบ่งปัน