โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)

75

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ขรีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่โดยมีนายพลรัช รองเลื่อน ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนอำเภอตะโหมด เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ และนายโกมล หนูเสน ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลแม่ขรีได้ส่งเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนให้มีความเพียงพอและให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เนื่องจากการฝึกอบรมทำให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ทำให้สามารถให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันท่วงที กรณีเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น

แบ่งปัน