กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

89

แบ่งปัน