ประกาศในวันอังคารที่ 1 ต.ค.62 กองการประปาจะทำการปรับปรุงระบบประปา ในช่วงเวลา10.00-16.00 น.

63

แบ่งปัน