ประชุมจัดทำแผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี

115

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรี จัดประชุมจัดทำแผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายคำรพ พงศ์อาทิตย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธาน
การจัดประชุมจัดทำแผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และเพื่อให้เกิดแผนงานหรือโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

แบ่งปัน