โครงการฝึกอบรมจริยธรรมตามหลักประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ

97

20 ก.ย. 62 เทศบาลตำบลแม่ขรีจัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมตามหลักประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลยังได้รับความรู้ในเรื่องของหลักจริยธรรมมากมายจาก ท่านวิทยากร ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน