โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ

128

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เสนอผลงาน และเติมเต็มข้อมูลในระดับพื้นที่ ในโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกิดการยังประโยชน์ด้านสังคม ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ได้เลือกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทำโครงการวิจัย ในครั้งนี้

แบ่งปัน