ประชุมคณะทำงานการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่ขรี จังหวัดพัทลุง

115

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด เทศบาลตำบลแม่ขรีร่วมประชุมคณะทำงานการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่ขรี จังหวัดพัทลุง โดยมีนายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด เป็นประธาน นายอนุชิต มากนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ตัวแทนจากเทศบาลตำบลแม่ขรี และคณะทำงานการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่ขรี จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดจัดประชุม เพื่อประชุมระดมข้อคิดเห็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/2562
โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมชุมชนแม่ขรี จังหวัดพัทลุง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมชุมชนแม่ขรี จังหวัดพัทลุง

แบ่งปัน