กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี

151

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธาน ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี กลุ่มอสม. และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีเข้าร่วมในกิจกรรมกครั้งนี้

แบ่งปัน